Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου

ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13-14 του ΓΚΠΔ (ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) αριθ. 2016/679

Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η επεξεργασία θα διεξάγεται σε πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές ιδιοκτησίας, νομιμότητας, διαφάνειας και προστασίας της εμπιστευτικότητας και των δικαιωμάτων σας.

Σας παρέχεται αυτή η δήλωση πληροφοριών ιδιωτικού απορρήτου («Δήλωση Πληροφοριών») για να παρουσιάσει τις μεθόδους, τους σκοπούς και τα χρονοδιαγράμματα που αφορούν στη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εν λόγω Δήλωση πληροφοριών σας παρέχει επίσης στοιχεία για τα δικαιώματα και τις μεθόδους με τις οποίες μπορούν να ασκηθούν. Η παρούσα Δήλωση Πληροφοριών ενημερώνεται συνεχώς βάσει αλλαγών που ενδέχεται να προκύψουν με την πάροδο του χρόνου, και για σκοπούς ικανοποίησης πελατών, εν όψει της συνεχούς και ενδελεχούς ανάλυσης των δικαιωμάτων και της εφαρμοστέας νομικής προστασίας.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΓΚΠΔ 2016/679, δια του παρόντος σας ενημερώνουμε για τα εξής:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ:
Base Protection Srl – μονοπρόσωπη εταιρεία (εφεξής και «Base Protection» ή η «Εταιρεία», με επίσημη έδρα στη διεύθυνση Via dell’Unione Europea, 61 – 76121 Barletta (BT) ”), εκπροσωπούμενη από τον προσωρινό νομικό εκπρόσωπό της.

ΣΚΟΠΟΙ:
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας (που παρέχονται από εσάς, τρίτα μέρη ή λαμβάνονται από δημόσιους καταλόγους, σύμφωνα με τους θεσμικούς περιορισμούς) δύναται να τελούν υπό επεξεργασία για τους παρακάτω και ρητά δηλωθέντες σκοπούς:

  1. για τη διασφάλιση συμμόρφωσης με νομοθεσία ή κανονισμό, δηλαδή για την εκπλήρωση απαιτήσεων που ορίζονται σε νομοθεσία, κανονισμό ή νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και όρους που ορίζονται από τις αρμόδιες Αρχές ή Φορείς Επιτήρησης ή Ελέγχου (για αυτόν τον σκοπό, η συναίνεσή σας δεν είναι απαραίτητη καθώς η επεξεργασία των δεδομένων είναι υποχρεωτική για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις/τους εν λόγω υποχρεώσεις/όρους).
  2. για την εκπλήρωση συμβατικής ή μη συμβατικής υποχρέωσης, δηλαδή την εκτέλεση υποχρεώσεων που ορίζονται σε συμβόλαια που έχετε συνάψει ή για τη διασφάλιση της συμμόρφωσής σας με συγκεκριμένα συμβατικά αιτήματα πριν τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης, επίσης μέσω τεχνικών μέσων εξ’ αποστάσεως επικοινωνίας μεταξύ ενός ειδικευμένου τηλεφωνικού κέντρου (περίπτωση στην οποία η συναίνεσή σας δεν είναι απαραίτητη, καθώς η επεξεργασία των δεδομένων είναι λειτουργική για τη σχέση ή για την εκτέλεση των αιτημάτων). Οι σκοποί για την εν λόγω επεξεργασία περιλαμβάνουν επίσης την προστασία αμοιβαίων συμφερόντων σε νομικές διαδικασίες και για φορολογικούς σκοπούς ή συμμόρφωση με άλλες θεσμικές απαιτήσεις, όπως τήρηση μητρώου καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά περίπτωση.
  3. για σκοπούς άμεσων πωλήσεων (πρόταση υπηρεσιών ή αγαθών στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα): δηλαδή η παροχή πληροφοριών και η αποστολή σε εσάς ενημερωτικού, διαφημιστικού υλικού και υλικού πωλήσεων (επίσης, μέσω εξ’ αποστάσεως τεχνολογιών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των παρακάτω: ταχυδρομική αλληλογραφία, τηλεφωνικές κλήσεις, καθώς και μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων κλήσεων, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μηνύματα SMS ή MMS ή οποιουδήποτε άλλου τύπου) σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες ή πρωτοβουλίες της Base Protection, για προωθητικούς σκοπούς και τη διεξαγωγή ενεργειών άμεσων πωλήσεων. Γι’ αυτόν τον σκοπό, η συναίνεσή σας είναι προαιρετική και δεν θα διακυβεύει τη συνέχιση της σχέσης σας με την Base Protection.
  4. για τη διεξαγωγή κατάρτισης προφίλ: για έρευνα αγοράς, για τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών (και μέσω τηλεφωνικών κλήσεων ή αποστολής ερωτηματολογίων), για βελτιστοποίηση προσφοράς (καθώς και μέσω εστιασμένων και επιλεγμένων αναλύσεων), για επικοινωνία πωλήσεων και στατιστικούς ερευνητικούς σκοπούς, για την εφαρμογή ενός ή περισσότερων προφίλ σε εσάς (με σκοπό τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων πωλήσεων ή την ανάλυση ή την πρόβλεψη των προσωπικών προτιμήσεων, της συμπεριφοράς και της νοοτροπίας σας, επίσης για σκοπούς πωλήσεων). Σε τέτοιες περιπτώσεις, η συναίνεσή σας είναι προαιρετική και δεν θα διακυβεύει τις σχέσεις σας με την Εταιρεία.
  5. για σκοπούς έμμεσων πωλήσεων, με τη μεταβίβαση δεδομένων σε τρίτα μέρη ή την κοινοποίηση των δεδομένων σας σε τρίτα μέρη ώστε να μπορούν να επιδιώξουν τις δικές τους δραστηριότητες πωλήσεων όπως ορίζεται στο σημείο 3 ανωτέρω. Υπό αυτές τις συνθήκες, η συναίνεσή σας είναι προαιρετική και δεν θα διακυβεύει τις σχέσεις με την Εταιρεία.

ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ;

Τα δεδομένα προσωπικής φύσης και προσωπικών πληροφοριών που παρέχονται άμεσα από εσάς κατά την καταχώριση τον δικτυακό τόπο σας και κατά την αγορά προϊόντων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων δεν επεξεργάζεται τυπικά «ειδικά» δεδομένα, τα οποία αναφέρονται επίσης ως «ευαίσθητα» δεδομένα, τα οποία δύναται να κοινοποιούν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε εμπορικές ενώσεις ή τα βιομετρικά δεδομένα για σκοπούς μονοσήμαντης ταυτοποίησης και δεδομένα αναφορικά με την κατάσταση υγείας, τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός ατόμου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΓΚΠΔ, ή οποιαδήποτε δεδομένα σχετικά με ποινικές καταδίκες και παραπτώματα ή σχετικά μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΓΚΠΔ). Η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων θα πραγματοποιείται μόνο με τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση και σε μία από τις συνθήκες όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 και στο άρθρο 10 του κανονισμού. Η συγκατάθεση είναι ελεύθερη και προαιρετική. Ωστόσο, η αδυναμία παροχής της συγκατάθεσής σας δύναται θα διακυβεύσει την επιδίωξη ενός ή περισσότερων δραστηριοτήτων που ζητάτε από την Base Protection, συγκεκριμένα σχετικά με γεγονότα για τα οποία η επεξεργασία αυτού του τύπου δεδομένων είναι απαραίτητη.

Η Base Protection δεν επεξεργάζεται τα δεδομένα οποιουδήποτε κάτω της ηλικίας των 18 ετών. Η καταχώριση στον δικτυακό τόπο απαιτεί τη μεταφορά αληθών δεδομένων.

Η συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων σας δύναται να είναι δεσμευτική για τη σύναψη συμβολαίων με την Base Protection.

Μόνο δεδομένα για τα οποία η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη σύναψη του συμβολαίου θα θεωρείται δεσμευτική. Είστε ελεύθεροι να δώσετε ή να αρνηθείτε συγκατάθεση για οποιαδήποτε μη δεσμευτικά δεδομένα και συγκεκριμένα για σκοπούς κατάρτισης προφίλ, επικοινωνίας πωλήσεων και μάρκετινγκ.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται μέσω χειροκίνητων μέσων και θα υπόκειται σε χειροκίνητη/έντυπη καθώς και ηλεκτρονική και αυτόματη αρχειοθέτηση, σύμφωνα με τις μεθόδους που συσχετίζονται αυστηρά με τους προαναφερθέντες σκοπούς. Όποτε εκφράζετε συγκατάθεση για αυτόν τον σκοπό, η επεξεργασία δύναται επίσης να προκύψει μέσω κατάρτισης προφίλ ή σύγκρισης δεδομένων. Η Base Protection έχει υιοθετήσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό του κινδύνου απώλειας, της βλάβης ή της αφαίρεσης των δεδομένων σας και για τη διασφάλιση αποκατάστασης με εύλογη χρονική περίοδο, σε περίπτωση αθετήσεων δεδομένων. Η επεξεργασία λαμβάνει χώρα με τέτοιον τρόπο ώστε να εγγυάται την ασφάλεια, την προστασία και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας.

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Στα παρακάτω πρόσωπα δύναται να γνωστοποιούνται τα δεδομένα σας, υπό την ιδιότητά τους ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων ή διορισμένοι εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων: εργαζόμενοι, προϊστάμενοι και διευθυντές ή μέτοχοι που επί του παρόντος ή προγενέστερα διατηρούν/διατηρούσαν διαχειριστικό ρόλο, ως ορίζεται από τον νόμο ή κανονισμό, σύμβαση ή εργαζόμενοι με σύμβαση ελεύθερου επαγγελματία οι οποίοι απασχολούνται εντός της δομής της εταιρείας. Η εταιρεία έχει παράσχει στα εν λόγω άτομα κατάλληλη κατάρτιση και εκπαίδευση σχετικά με την προστασία της διατήρησης, συντήρησης, ενημέρωσης, ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων. Δεν απαιτείται να παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία από τα εν λόγω άτομα καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη και θεσμική διαδικασία. Ο εκτελών την επεξεργασία των δεδομένων και ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων δύναται να υποαναθέσει την επεξεργασία των δεδομένων σας σε άλλους εκτελούντες την επεξεργασία, οι οποίοι θα είναι δεόντως ενημερωμένοι σχετικά με τις σωστές μεθόδους επεξεργασίας προς εφαρμογή στα δεδομένα.

Πέραν της εταιρείας, η επεξεργασία των δεδομένων σας δύναται να πραγματοποιηθεί από:

  • εργάτες με σύμβαση ελεύθερου επαγγελματία που απασχολούνται εκτός της Εταιρείας,
  • προμηθευτές αγορασθέντων υπηρεσιών,
  • εργαζομένους με σύμβαση πωλήσεων ελεύθερου επαγγελματία που απασχολούνται εκτός των εγκαταστάσεων της Εταιρείας,
  • συμβούλους οποιουδήποτε είδους (για παράδειγμα, δικηγόροι, γιατροί ή ορκωτοί λογιστές, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, εργασιακοί σύμβουλοι ή άλλα επαγγέλματα με ή χωρίς επαγγελματικά μητρώα), οι οποίοι για λογαριασμό της Εταιρείας διεξάγουν τεχνική υποστήριξη (συγκεκριμένα: νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ΤΠ, αποστολές) και υπηρεσίες εταιρικού ελέγχου.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Τα δεδομένα σας είναι δυνατό να μεταφερθούν σε ξένη χώρα. Αν μεταβιβαστούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επεξεργασία των δεδομένων θα πραγματοποιείται με την ίδια ισχύ όπως στην Ιταλία. Αν μεταβιβάζονται σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής ένωσης, η επεξεργασία των δεδομένων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα δικά σας δικαιώματα ως ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Αν τα δεδομένα σας μεταβιβαστούν σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επεξεργασία τους δύναται να πραγματοποιείται από άτομα ή οντότητες που εγγυώνται συμμόρφωση με τα δικαιώματά σας ως ορίζεται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, μέσω εθελοντικής συμμόρφωσής τους με όρους γενικής φύσης. Τα δεδομένα θα μεταβιβάζονται πάντα με μέσα που εγγυώνται την προστασία των δεδομένων από αθετήσεις τρίτων μερών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ:
Τα δεδομένα σας θα διατηρούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με τους καθιερωμένους σκοπούς, για τη χρονική περίοδο που απαιτείται για την εκπλήρωση της σύμβασης που συνάπτεται, για την εγγύηση αμοιβαίας προστασίας σε νομικές διαδικασίες και τη συμμόρφωση με θεσμικές υποχρεώσεις, όπως φορολογικές υποχρεώσεις. Τα δεδομένα που δεν είναι απαραίτητα για τους εν λόγω σκοπούς θα αφαιρούνται με το μέγιστο χρονικό όριο που ορίζεται από το εγγυημένο και αναγνωρισμένο δικαίωμα παραγραφής που ορίζεται σε αυτή τη δήλωση πληροφοριών ή ακόμη εντός πιο σύντομης χρονικής περιόδου εκτός αν παραβιάζει τα δικαιώματα του υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων. Ως εκ τούτου, όλα τα δεδομένα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα που δεν χρειάζεται να διατηρηθούν για συγκεκριμένες θεσμικές υποχρεώσεις θα διαγράφονται εντός 10 ετών.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΙΛ:
Η Εταιρεία διεξάγει δραστηριότητες κατάρτισης προφίλ με χρήση των παρεχόμενων δεδομένων, με τον σκοπό υλοποίησης της δικής τους προσφοράς, βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, παρακολούθησης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των δικών της προμηθευτών και των δραστηριοτήτων που διεξάγονται.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:
Δια του παρόντος ενημερώνεστε για τα παρακάτω δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε επικοινωνώντας με την Εταιρεία οποιαδήποτε στιγμή:

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ:
Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία οποιαδήποτε στιγμή σε εθνική αρχή (Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), αν πιστεύετε ότι υπάρχει παραβίαση των δικαιωμάτων σας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
Το δικαίωμα διασφάλισης των δεδομένων σας είναι πάντα ακριβές και ενημερωμένο. Γι’ αυτόν τον σκοπό, μπορείτε να αναφέρετε ή να ζητήσετε την ενημέρωση των εν λόγω δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

ΑΡΣΗ:
Δικαίωμα άρσης συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων εκτός αν απαιτείται άλλως από θεσμικές διατάξεις ή για την προστασία των δικαιωμάτων του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, επίσης σε νομικές διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση, ένα αίτημα άρσης έχει ως αποτέλεσμα το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ:
Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας που τελούν υπό επεξεργασία από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, μέσω αιτήματος που μπορεί να υποβληθεί εγγράφως ή με e-mail. Αν το κάνετε αυτό, είναι σημαντικό να είστε σε θέση να μας παρέχετε αποδεικτικό της ταυτότητάς σας, ίσως και με πρόσβαση στη βάση δεδομένων μας με χρήση των μοναδικών διαπιστευτηρίων σας. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προαναφερθέντα χωρίς χρέωση μία φορά, ενώ σε οποιαδήποτε επόμενη περίσταση δύναται να χρειαστεί να καταβάλετε κάποιο τέλος. Έχετε το δικαίωμα λήψης απάντησης εντός τριάντα ημερών από το αίτημά σας και να λάβετε τα δεδομένα σας σε εκτυπώσιμες μορφές.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:
το δικαίωμα τροποποίησης και ενημέρωσης των δεδομένων σας. Δύναται επίσης να αιτηθείτε την ενημέρωση και διόρθωσή τους ανά πάσα στιγμή, αν τα δεδομένα στην κατοχή μας διαπιστωθεί ότι δεν είναι ενημερωμένα ή είναι εσφαλμένα. Ενημερώστε μας για οποιεσδήποτε αλλαγές στα δεδομένα μας ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε την ενημέρωση των δεδομένων σας.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ:
Το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων σχετικών με εσάς, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω δεδομένα δεν πρέπει να διατηρούνται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων λόγω συγκεκριμένων θεσμικών υποχρεώσεων που ορίζονται σε φορολογικούς κανονισμούς και κανονισμούς καταπολέμησης της νομιμοποίησης χρήματος από παράνομες δραστηριότητες, ή για την προστασία του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων σε νομικές διαδικασίες.

ΕΝΣΤΑΣΗ:
Αν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας ή τη νομιμότητα της επεξεργασίας, ή το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, ή αντίκειστε στην επεξεργασία των δεδομένων και ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων αμφισβητεί την ένστασή σας, έχετε το δικαίωμα διατήρησης των δεδομένων σας χωρίς αυτά να τελούν υπό επεξεργασία, ή να τελούν υπό επεξεργασία αυστηρά εντός των ορίων που είναι απαραίτητα για τη λύση της διένεξης που δύναται να προκύψει για τα εν λόγω δεδομένα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων τροποποιήσει ή διαγράψει τα δεδομένα σας πλήρως ή εν μέρει, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε και να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε τροποποίηση και διαγραφή.

ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ:
Έχετε το δικαίωμα μεταβίβασης των δεδομένων σας, είτε αυτά διατηρούνται είτε έχει πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά η επεξεργασία τους, σε άλλον χειριστή, εντός των ορίων που ορίζονται στον Κανονισμό, με τρόπο τέτοιον ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη ανάγνωση και απόκτησή τους από τρίτα μέρη. Τα δεδομένα για τα οποία μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα μεταβίβασης (φορητότητα) περιλαμβάνουν επίσης δεδομένα τα οποία έχουν δημιουργηθεί από την αυτόματη παρατήρηση των δραστηριοτήτων σας που διεξάγεται μέσω των υπηρεσιών ΤΠ του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων, όπως αναζητήσεις και ιστορικό δραστηριοτήτων που έχουν διεξαχθεί.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ:
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, την κατάρτιση προφίλ, τη χρήση δεδομένων για άμεσο μάρκετινγκ, κατάρτιση προφίλ για σκοπούς δημόσιου ενδιαφέροντος ή για επιστημονικούς, ιστορικούς ή στατιστικούς ερευνητικούς σκοπούς.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ:
Υπό ορισμένες συνθήκες, η Base Protection δύναται να εφαρμόσει αυτοματοποιημένες διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν εσάς και συγκεκριμένα για να αποφασίσει αν και υπό ποιες συνθήκες τα συμβόλαια θα συναφθούν μαζί σας, άμεσα ή μέσω τρίτων μερών. Υπό αυτές τις συνθήκες, έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε ο ανθρώπινος χειριστής να διεξάγει αξιολόγηση της θέσης σας, πριν απαιτηθεί να προβείτε σε οποιεσδήποτε δεσμευτικές αποφάσεις.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ:
Δεδομένου ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας δύναται να πραγματοποιηθεί για σκοπούς ηλεκτρονικών πωλήσεων, έχετε το δικαίωμα να διασφαλίσετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις βέλτιστες τεχνολογικά διαθέσιμες διαδικασίες ΤΠ. Γι’ αυτόν τον σκοπό, τα δεδομένα σας δύναται να μεταφερθούν σε τρίτα μέρη για τη διεξαγωγή τεχνικών διαδικασιών ΤΠ πλήρως ή εν μέρει, που αφορούν στη σύναψη του συμβολαίου και την εκτέλεσή τους, όπως για παράδειγμα: διακομιστές τρίτων μερών, διευθυντές εφοδιαστικής αλυσίδας και υπηρεσίες αποστολής. Η συγκατάθεσή σας απαιτείται πάντα γι’ αυτόν τον σκοπό και σε περίπτωση αδυναμίας συγκατάθεσης για την επεξεργασία των δεδομένων που είναι απαραίτητη για τη σύναψη οποιωνδήποτε συναλλαγών, η Εταιρεία δύναται να μην είναι σε θέση να σας παρέχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες. Η συγκατάθεση για την επεξεργασία των απαραίτητων δεδομένων πρέπει να παρέχεται ξεχωριστά από τη συγκατάθεση για την απόκτηση των δεδομένων που δεν είναι απαραίτητη για τη σύναψη συμβάσεων ηλεκτρονικών πωλήσεων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:
Υπό ορισμένες συνθήκες, η Base Protectin δύναται να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας προκειμένου να σας ειδοποιήσει για τυχόν πρωτοβουλίες πωλήσεων πληροφοριών. Υπό αυτές τις συνθήκες, η συγκατάθεσή σας πρέπει να είναι ρητή και να παρέχεται ξεχωριστά από άλλες μορφές συγκατάθεσης. Μπορείτε επίσης να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας γι’ αυτόν τον σκοπό και ανά πάσα στιγμή.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ:
Έχετε το δικαίωμα να λάβετε διαβούλευση κατά την αξιολόγηση των διαδικασιών ασφαλείας για την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων σας.

ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ:
Δύναται να ασκείτε τα δικαιώματά σας και να υποβάλετε τυχόν αιτήματα εγγράφων στη Base Protection Srl – μια μονοπρόσωπη εταιρεία, Via dell’Unione Europea, 61 76121 Barletta (BT) ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: privacy@basepro.it

Σε κάθε περίπτωση σας προσκαλούμε πάντα να έρχεστε σε άμεση επικοινωνία με την Base Protection, έτσι ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε διευκρινίσεις, πληροφορίες ή να επιλύουμε γρήγορα τυχόν ζητήματα που μας επισημαίνετε με την επιφύλαξη του δικαιώματος προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Sei un lavoratore?

Είστε εργαζόμενος(-η);

Δοκιμάστε την άνεση των υποδημάτων της Base Protection.
Βρείτε τον πλησιέστερο σε εσάς αντιπρόσωπο!

Μεταβείτε στον εντοπιστή καταστήματος
Sei un'azienda?

Είστε εταιρεία;

Βρείτε τον εξιδικευμένο συνεργάτη μας
κοντά σας!

Μεταβείτε στον εντοπιστή καταστήματος
Scroll to Top