Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης

ΟΡΙΣΜΟΙ.

 1. Ως «Πωλητής» νοείται η επιχείρηση προμήθειας Base Protection Srl που θα εκδίδει το τιμολόγιο.
 2. Ως «Πελάτης» νοείται το πρόσωπο ή η οντότητα, που αναγράφεται στο τιμολόγιο, στο/στην οποίο(-α) παρέχονται τα αγαθά, που πρέπει να διευθετήσει το τιμολόγιο.
 3. Οι ρήτρες των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων είναι έγκυρες για όλες τις πωλήσεις μεταξύ των μερών, ξεκινώντας από τη συνδρομή τους για όλες τις μελλοντικές.

I. Γενικοί Όροι. Επιβολή.

 1. Όλες οι εντολές αγοράς εκτελούνται σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις του παρόντος.

II. Προϊόν, προσφορά, παραγγελίες και πρόσθετες συμβάσεις.

 1. Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων καθώς και τα γραφικά, τα χρώματα και άλλα καλλιτεχνικά στοιχεία που εμφανίζονται στον κατάλογο, είναι μόνο ενδείξεις και ενδέχεται, τελικά, να εξελιχθούν, σύμφωνα με τις τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις του πωλητή.
 2. Οι προσφορές μας δεν είναι δεσμευτικές.
 3. Οι εντολές αγοράς νοούνται ως δεσμευτικές μόνο κατόπιν της έγγραφης επιβεβαίωσής μας ή κατά την εκτέλεση και την τιμολόγηση.
 4. Οποιαδήποτε πρόσθετη συμφωνία απαιτεί την έγγραφη μορφή για την εγκυρότητά της.

III. Τιμές.

 1. Οι τιμές νοούνται ως έγκυρες μόνο για την τοποθεσία που ορίζεται στην επιβεβαίωση Παραγγελίας και δεν είναι δεσμευτικές για καμία άλλη τοποθεσία.
 2. Οι τιμές μας δε περιλαμβάνουν κόστη μεταφοράς, ασφάλιση και ΦΠΑ εκτός και αν ορίζεται άλλως.

IV. Όροι παράδοσης και μεταφοράς.

 

Οι όροι παράδοσης δεν είναι δεσμευτικοί. Οι όροι παράδοσης νοούνται πάντα ως εργοστασιακοί. Κάθε πρόσθετο κόστος για αερομεταφορά, ταχυμεταφορά ή και μεταφορά υψηλής ταχύτητας βαρύνει τον αγοραστή.

Όλοι οι κίνδυνοι και οι ευθύνες, σχετικά με προϊόντα, περιέρχονται στην ευθύνη του Αγοραστή κατόπιν αποδοχής των προϊόντων από τον μεταφορέα.

 1. Οι μερικές παραδόσεις επιτρέπονται.
 2. Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να σταματήσει οποιαδήποτε προμήθεια ή να ακυρώσει τυχόν υπάρχουσες υποχρεώσεις προμήθειας σε περίπτωση που ο Αγοραστής αθετήσει τους συμφωνηθέντες όρους πληρωμής που αφορούν προηγούμενες προμήθειες.
 3. Ανωτέρα βία.

Η Base Protection Srl δεν είναι υπεύθυνη σε περίπτωση ανωτέρας βίας.

V. Τόπος εκτέλεσης.

Ο τόπος εκτέλεσης για τις παραδόσεις είναι ο τόπος αποθήκευσης και παραγωγής της Base Protection.

VI. Αποστολή, προμήθειες.

Εκτός και αν ορίζεται άλλως, η μεταφορά αγαθών αποτελεί ευθύνη του Πελάτη. Σε περίπτωση που ο Πωλητής έχει την ευθύνη της μεταφοράς, θα αποφασίζει τον τρόπο αποστολής και τον μεταφορέα. Αυτά που ορίζονται στη ρήτρα V παραμένουν έγκυρα.

VII. Χρόνοι παράδοσης.

Οι χρόνοι παράδοσης ορίζονται στην επιβεβαίωση Εντολής Αγοράς. Ο Πωλητής μπορεί να τους αλλάξει κατά τη διακριτική ευχέρειά του.

VIII. Παράδοση και επιθεώρηση εμπορευμάτων.

Ο Πελάτης απαιτείται να επιθεωρεί τα εμπορεύματα κατά την παράδοση. Οποιαδήποτε πιθανή διαφορά πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα με έγγραφη ειδοποίηση στη Φορτωτική, να υπογράφεται από τον μεταφορέα, με τη δήλωση «εμπορεύματα δεκτά με επιφύλαξη». Για οποιεσδήποτε τελικές αξιώσεις και επιστροφές για ελαττώματα και μη συμμόρφωση πρέπει να ενημερώνεται ο Πωλητής εντός 8 (οκτώ) ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων.

IX. Ασφάλιση μεταφοράς.

Σε περίπτωση που η μεταφορά πραγματοποιείται με χρέωση του Πωλητή, η ευθύνη ασφάλισης καλύπτεται με έξοδα της Base Protection.

X. Όροι πληρωμής.

Η πληρωμή καταβάλλεται στην τοποθεσία του Πελάτη. Εκτός και αν ορίζεται άλλως οι γενικοί όροι πληρωμής είναι «30 ημέρες από την ημερομηνία του τιμολογίου, τέλος του μήνα» με τραπεζική μεταφορά.
Οποιαδήποτε απρόβλεπτα κόστη, που προκύπτουν από άλλες μεθόδους πληρωμής, όπως επιταγές, θα βαρύνουν τον Αγοραστή.
Τα εμπορεύματα που παρέχονται θα παραμένουν ιδιοκτησία του Πωλητή μέχρι να πραγματοποιηθεί η πλήρης πληρωμή.

XI. Καθυστερημένη πληρωμή και αφερεγγυότητα του Πελάτη.

 1. Σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής, τα λειτουργικά κόστη των 15,00 € θα χρεώνονται για κάθε τιμολόγιο. Η καθυστερημένη πληρωμή δίνει στον Πωλητή το δικαίωμα να χρεώσει νομικούς τόκους, βάσει της περιόδου καθυστέρησης με επιτόκιο ίσο με 3 μήνες Euribor συν 5 ποσοστιαίες μονάδες.
 2. Σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής καθώς και αναξιόπιστης φερεγγυότητας του Πελάτη, ο Πωλητής δύναται να απαιτεί πριν την εκτέλεση της Εντολής Αγοράς, την πληρωμή όλων των καλών πιστώσεων, την προκαταβολή ή ισοδύναμες εγγυήσεις ή σε περίπτωση προγραμματισμένων παραδόσεων, αθέτηση μερικώς ή ολικώς ή παύση της εκτέλεσής τους.

XII. Επιστροφή χρησιμοποιημένων προϊόντων.

Σε περίπτωση που ο Αγοραστής βρει διαφορές ή/και αντιμετωπίσει επιστροφές εμπορευμάτων μετά τις 8 ημέρες που προβλέπονται για τις αξιώσεις (ρήτρα IX) πρέπει να ενημερώσει την Εξυπηρέτηση Πελατών και να λάβει έγκριση για την επιστροφή των προϊόντων. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Πωλητή να αποφασίσει αν θα συλλέξει ή όχι τα εμπορεύματα για περαιτέρω αξιολογήσεις. Με την έγκριση ο Πωλητής ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη ούτε χορηγεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, στον Αγοραστή οποιοδήποτε αυτόματο δικαίωμα επιστροφής. Ο Πωλητής θα αναλύει τα εμπορεύματα που έχουν επιστραφεί σύμφωνα με τις παρακάτω συνθήκες:

 1. Τα προϊόντα που έχουν επιστραφεί πρέπει να συνοδεύονται με Φορτωτική, μια αναφορά ελαττωμάτων που εντοπίστηκαν και σύντομη περιγραφή των συνθηκών χρήσης.
 2. Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή δεν εξουσιοδοτεί τον Αγοραστή να σταματήσει τις πληρωμές για προηγούμενες και μελλοντικές παραδόσεις.
 3. Η Base Protection θα αξιολογεί, εντός του απαραίτητου χρόνου, αν η αξίωση οφείλεται σε κατασκευή ή εσφαλμένη χρήση, ή φθορά λόγω παρατεταμένης χρήσης. Στη συνέχεια ο Πωλητής θα ενημερώνει τον αγοραστή για την τελική έγκριση και θα εκδίδει πιστωτικό σημείωμα που θα καταβάλλεται εντός 60 ημερών από την έκδοσή του. Η αξία του πιστωτικού σημειώματος θα υπολογίζεται επί της μέσης τιμής, που τιμολογήθηκε την προηγούμενη χρονιά, για κάθε είδος.
 4. Η έκδοση του Πιστωτικού Σημειώματος δεν εξουσιοδοτεί το Αγοραστή να σταματήσει τις πληρωμές στον Πωλητή.

XIII. Εγγύηση.

Σε περίπτωση ελαττωμάτων που σχετίζονται με παραδοθέντα εμπορεύματα, ο Πωλητής, κατά τη διακριτική του ευχέρεια θα παρέχει είτε αντικατάσταση είτε διόρθωση ελαττωμάτων με επισκευή (κατόπιν ολοκλήρωσης). Η εγγύηση αναφέρεται μόνο σε νέα εμπορεύματα με ελαττώματα κατασκευής για τα οποία πραγματοποιείται αξίωση εντός 8 ημερών. Ο Πωλητής δεν εγγυάται χρησιμοποιημένα εμπορεύματα.

XIV. Δήλωση αποποίησης ευθύνης.

Η Base Protection δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε περαιτέρω ζημία που απορρέει από διακοπή παραγωγής ή απώλεια εσόδων ή κέρδους, εκτός και αν μπορεί να αποδειχθεί σοβαρή αμέλεια του Πωλητή. Ο Πωλητής εξουσιοδοτείται για επιβολή των δικαιωμάτων του από το αρμόδιο Δικαστήριο.

XV. Αρμόδιο Δικαστήριο.

Base Protection will not be liable for any further damage resulting from production suspension or loss of revenue or profit, unless a Vendor’s gross negligence can be demonstrated. The Vendor is anyway authorised to enforce his rights by the governing  Court.

XVI. Ιδιωτικό Απόρρητο.

Πληροφορίες υπόβαθρου που συμμορφώνονται με το άρθρο 10 του Νόμου 675/96. Σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Πελάτη, αυτά που καταγράφονται ή/και συλλέγονται από την Base Protection, υπεύθυνη διαχείρισης δεδομένων, θα χρησιμοποιούνται μόνο και θα τελούν υπό εξεργασία ως έντυπη ή ψηφιακή υποστήριξη, σύννομα κα δίκαια, μόνο για συμβατικούς σκοπούς, καθώς και για τη βελτίωση προσωρινής και μελλοντικής επιχειρηματικής σχέσης. Οι πληροφορίες ελλιπών δεδομένων, αν δεν ορίζονται αλλού, θα αξιολογούνται, για οποιαδήποτε μεμονωμένη περίπτωση, από τον κάτοχο δεδομένω.

Sei un lavoratore?

Είστε εργαζόμενος(-η);

Δοκιμάστε την άνεση των υποδημάτων της Base Protection.
Βρείτε τον πλησιέστερο σε εσάς αντιπρόσωπο!

Μεταβείτε στον εντοπιστή καταστήματος
Sei un'azienda?

Είστε εταιρεία;

Βρείτε τον εξιδικευμένο συνεργάτη μας
κοντά σας!

Μεταβείτε στον εντοπιστή καταστήματος
Scroll to Top